Innovasjonscamp skolemiljø 13/12-2016

untitled-9-of-213

Problemstilling:

Hvordan kan skolemiljøet utvikles for å fremme positive verdier og holdninger til hverandre, og føre til et bedre læringsmiljø?

Formålet med dette oppdraget er at dere skal komme frem til ulike løsninger for å fremme økt trivsel, holdninger og tilstedeværelse på Mailand vgs. Alle elever har rett til et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. Det fremmer helse, trivsel og læring. Når dere jobber med læringsmiljøet ivaretar dere også den generelle del av læreplanen. Vi skiller mellom forskjellige læringsmiljøer og det vi vil ha fokus på er:

1. Fysisk læremiljø: Skolen bygning, utforming av utearealer, bygning og rom, innemiljø, drift og bruk.  Inneklima

2. Psykososiale arbeidsmiljø: Relasjonen mellom mennesker, lærer – elev relasjonen, klasseledelse, forhold mellom elever (elevens sosiale kompetanse, forholdet hjem – skole, forebygging og tiltak for å fremme psykisk helse).

Det ble en dag med et annet faglig innhold enn normalt. Alle elevene og ansatte deltok på Innovasjonscampen, som ble åpnet av rektor Wenche Rudshaug Kavli og Petter Skotland i Kjennhallen. Videre var det et motivasjonsforedrag av Assad Siddique før elevene gikk i gang med å løse oppdraget. Skolens elever var delt inn i 124 grupper på 6-8 elever. I løpet av dagen skulle alle til veiledermøte og videre presentasjon for en jury. Skolens personale og eksterne bidragsytere stilte opp som veiledere, tidtakere og jurymedlemmer. På slutten av dagen var alle elevene samlet i Kjennhallen for finalen, der 13 grupper presenterte for storjuryen og resten av elevene. To grupper ble utropt til vinnere, og begge fikk gavekort fra Peppes Pizza. Skolen fikk inn mange ulike og gode forslag til forbedring av skolemiljøet på Mailand videregående skole.​

  • Innovasjonscamp 13/12-2016 MAILAND VGS