Lørenskog venstre november 2014

 • Gründercamp Lørenskog Venstre
  Gründercamp Lørenskog Venstre
 • Gründercamp Lørenskog Venstre
  Gründercamp Lørenskog Venstre
 • Gründercamp Lørenskog Venstre
  Gründercamp Lørenskog Venstre

 

https://youtu.be/zwDjL45WK2Y

Fra Venstres lokale valgprogram 2011-2015: ”Vi vil at fremtidens generasjoner skal få lov til å forvalte jordens ressurser og ikke bare rydde opp etter sine forfedre”.

Lørenskog vil få mange nye innbyggere de nærmeste årene fordi store nye områder blir bygget ut. Vi ønsker å legge til rette for at både nye og gamle innbyggere skal føle tilhørighet til kommunen, og vil at kommunen skal bli en lavutslippkommune. Gode og miljøvennlige samferdselsløsninger vil kunne være med på å fremme disse målene.

Miljøverndepartementet: “Klimasmart og framtidsrettet arealplanlegging i kommunene er helt nødvendig for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet. Kommunene må legge til rette for økt kollektivtransport, mer sykkel og gange, og grønne boområder.”

Problemstilling:

Hvordan gjøre samferdselen i Lørenskog om 10 år mer miljøvennlig?

 1. Lag, beskriv et samferdselstiltak i det sentrale Lørenskog beregnet på arbeidsreiser og fritidsreiser.
  Tiltaket skal være så virkningsfullt at klimagassutslippene reduseres. Det er en fordel at tiltaket tar for seg områder i sentrum, ved kollektivknutepunkter og/eller tar for seg andre viktige møtepunkter i kommunen. Samferdselstiltaket skal ha med innhold som i dag ikke er kjent. Lag en løsning som fører til at dagens bilbruk vil reduseres. Få med så mange detaljer som mulig for å illustrere og begrunne hvorfor tiltaket fører til mindre bilbruk.
 2. Lag en kampanje som skal markedsføre det nye tiltaket på en god måte. Hvordan skal en overbevise Lørenskogs befolkning om at samferdselstiltaket er bra for Lørenskog. Beskriv hvilke media og hvilke praktiske aktiviteter kampanjen består av.
 3. For å visualisere planen og selve tiltaket skal det også lages en skisse i A3 format eller elektronisk med PC. Dette fremvises for juryen under den muntlige presentasjonen.