Pedagogisk entreprenørskap

Hva er pedagogisk entreprenørskap?

Pedagogisk entreprenørskap er en handlingsorientert undervisning og opplæring i en sosial kontekst med eleven som aktør for egen læring.

Med elevens læringsbehov og personlige ferdigheter som utgangspunkt for opplæringen skapes løsningsorienterte elever med skapertrang. Gjennom mer meningsfulle, praktiske og produktive skolehverdager skal elevene få erfare at livet utenfor skoleveggene er tverrfaglig, og at det finnes skapende muligheter mellom teori, kunnskap og praksis. Dette håper man skal gi mer motivasjon, bedre læringsutbytte og hindre frafall.

Elevenes erfaringer spiller en rolle i deres læring, de får bruke erfaringene i oppgaver som skal løses. Oppgavene er basert på reelle problem som har engasjerer elevene. Elevene stimuleres til å være kreative, og lærer seg til å se muligheter der andre først og fremst ser begrensninger.

Når næringslivet legger vekt på kreativitet, innovasjon og samarbeid i arbeidslivet og vi samtidig vet at det fremtidige arbeidsmarkedet er i stor endring, bør vi styrke elevenes evne til problemløsing. Fullstendig læring preges av at eleven oppdager et problem som de synes er interessant og som virker utfordrende. Eleven oppdager selv problemet og tar derfor oppgaven på alvor. Eleven forstår oppgaven, ettersom de finner problemet selv, og de kan aktivere egne erfaringer i løsningsarbeidet. I denne læreprosessen åpnes det for samarbeid mellom skole og nærmiljøet. (Ødegård 2010) “[…] Slike prosesser skaper økt tiltro til egne evner og bygger handlingskompetanse ved at personlig engasjement og egne ressurser er drivkraften” (Ødegård 2010:43).